مقالات

الگویابی در ریاضی

ماهنامه آموزشی تحلیلی و اطلاع رسانی برهان دوره ۲۵ شماره ۱۱۱ بهمن ۹۸

یادگیری عمیق با آموزش تلفیقی

مجله-رشد-تکنولوژی-آموزشی-دوره-سی-و-سوم-شماره-۶-اسفند-۱۳۹۶

Nemovbal Method

آموزش تلفیقی در یادگیری از راه دور

رویکرد نموبال

رویکرد و روش موسسه آموزشی نمو کودکان ایرانیان