کارگاه‌های ترمیک مدارس

آموزش ترمیک مدارس

در رویکردهای نوین به یادگیری، مفاهیمی همچون یادگیری عمیق و یادگیری همه جانبه جایگاه ویژه‌ای دارد. در این نوع از یادگیری تاکید بر درگیر شدن دانش‌آموز با موضوع و ایجاد انگیزه درونی است. کارگاه‌های ترمیک نموبال، با داشتن سناریوهای دارماتیک منحصر به فرد دانش‌آموزان را در به یک فرآیند یاددهی – یادگیری واقعی مبتنی بر کتاب‌های درسی وارد می‌کند. کارگاه‌های ترمیک نموبال در ۳ ترم ویژه دوره دوم دبستان برگزار می‌شود.