سرکار خانم پارسا (مدیر دبستان دخترانه هدی)

برگزاری کارگاه‌های آموزشی این فرصت را به دانش‌آموزان می‌دهد تا مهارت استفاده از دانش خود را در شرایط گوناگون نشان دهند. چنانچه شرایط یادگیری به صورت مشارکتی و همراه با تلفیق دروس باشد، امکان موفقیت بیشتری برای تمام دانش‌آموزان فراهم می‌شود.