نویسنده: نجمه سیدی

شمارش ۱

شمارش

از مفاهیم پایه ای و مهارت های ابتدایی و مهم از پیش دبستان، اول دبستان و دوم دبستان مفهوم شمارش، دسته بندی کردن و اصل جمع و ارزش مکانی است. شمارش با انگشتان، اگرچه بسیار ساده و ابتدایی است اما ساده انگاری در بعد دار و واحد دار نمودن این مفهوم به ظاهر ساده مشکلات عدیده ای [...]

الگویابی

           مبحث الگویابی یکی از مهمترین موضوعات که به صورت پیوسته در همه پایه های دوره اول و دوم دبستان مورد توجه گروه تالیف و کتب درسی ریاضی است. فهم این عنوانِ آموزشی، کمک شایانی به نظم ذهنی، تفکر خلاق و واگرای دانش آموزان و همینطور کشف روابط و قوانین و یادگیریِ روابط [...]