حضور جناب آقای مصطفى رحماندوست

حضور میهمان عزیز و نام آشنای کودکان استاد مصطفی رحمان دوست در دفتر موسسه و بررسی محصولات و خدمات تولید شده در حوزه کودک و تبادل تجربیات و توجه به ابعاد مختلف تکنولوژی آموزشی بخصوص نقش درام و داستان در طراحی برای کودکان از زبان خالق صد دانه یاقوت
اردیبهشت ۱۳۹۷