معرفی پروژه تراز ملیِ الگویابی ریاضی در مجله تخصصی برهان

آموزش الگویابی در ریاضیات 

به چاپ رسیدن روش آموزش الگویابی در ریاضیات  در مجله تخصصی ریاضی “برهان” و معرفی
پروژه تراز ملی انجام شده در استان سیستان و بلوچستان
 از مزایای علمی این پروژه، انعطاف پذیری و مقیاس پذیری برای جوامع گوناگون دانش آموزی از مدارس غیر انتقاعی تا مدارس روستایی مناطق کم برخوردار است. اهمیت الگویابی در ریاضیات دبستان و متوسطه اول بر همه اساتید این حوزه روشن بوده و در این مهم لازم است شیوه مفهومی پرداختن به الگویابی برای دانش آموزان به خصوص در سطح دبستان مورد توجه قرار گیرد