معرفی محصولات در مجله فهرستگان رشد

معرفی محصولات در مجله فهرستگان رشد

در سال ۱۳۹۷ محصولات ارائه شده به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش های وزارت
آموزش و پرورش با میانگین امتیاز بالای 85 توانست مجوز شماره ۸۲۸ را کسب کرده و در مجله فهرستگان رشد به چاپ برساند. ماموریت مجله فهرستگان رشد، معرفی منابع آموزشی و تربیتی استاندارد از نظر شورای عالی آموزش و پرورش می باشد که طبق ماده 6 این آیین نامه خرید و عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی صرفا از منابع استاندارد مجاز خواهد بود