حضور ریاست محترم دفتر تالیف کتب درسی

حضور ریاست محترم دفتر تالیف کتب درسی سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش جناب آقای دکتر محمود امانی در محل موسسه و بازدید از محصولات تلفیقی تولید شده
در این بازدید، فرآیند های طراحی تیم تولیدِ نموبال و روش های مورد استفاده آنها به تفصیل بررسی شد
در ادامه این جلسه، موضوع ارتباط آموزشی محصولات با جدول موضوع محتوای آموزشی کتب درسی مورد بحث و تبادل نظر حاضرين در جلسه قرار گرفت